Επιθυμώ να κάνω μία δωρεά

Πληροφορίες για τις δωρεές

Οι δωρεές που εισπράττονται από την κίνησή μας έχουν συγκεκριμένη χρήση και υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ως προς τη διάθεσή τους οι οποία γίνεται για τους κάτωθι σκοπούς:

  • Λειτουργικά έξοδα των γραφείων της κίνησης και πιθανές αμοιβές προσωπικού.
  • Δαπάνες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
  • Ταξιδιωτικές δαπάνες – έξοδα παραστάσεως.
  • Έξοδα προβολής και διαφήμισης.

Επιλέξτε ποσόν

25,00
Personal Info

Billing Details

Donation Total: €25,00